szkoła

 

szkoła


Początek
 

szkoła


Uniwersytety

Uczelnie techniczne

Uczelnie ekonomiczne

Uczelnie pedagogiczne

Uczelnie rolnicze

Uczelnie medyczne

Uczelnie teologiczne

Seminaria duchowne

AWF

Uczelnie wojskowe

Uczelnie artystyczne

Uczelnie podległe MSWiA

Uczelnie niepaństwowe
 

szkoła


Słowniczek

Prawa uczniowskie
 

szukaj w katalogu

 

 
 

szkoła

Prawa i obowiązki ucznia
 
1. Uczeń ma prawo do:
a) zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
b) zapoznania się z wewnątrz szkolnym systemem oceniania i oceny zgodnie z jego założeniami,
c) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
d) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,
e) życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
h) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia
i) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii / na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych,
j) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
k) korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii pedagogicznej i psychologicznej,
l) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,
m) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły.
 
2. Uczeń ma obowiązek:
a) uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły,
b) godnie reprezentować szkołę,
c) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad higieny,
e) dbać o ład , porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,
f) starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania,
g) przestrzegać postanowień statutu szkoły oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 
3. Nagrody:
a) pochwała wobec klasy,
b) wyróżnienie na apelu szkolnym,
c) nagrody książkowe i dyplomy,
d) listy pochwalne do rodziców,
e) świadectwo z wyróżnieniem,
 
4. Kary:
a) upomnienie nauczyciela i wychowawcy,
b) udzielenie upomnienia na apelu przez samorząd szkolny,
c) nagana dyrektora szkoły,
d) przeniesie ucznia do równorzędnej klasy,
e) po wykorzystaniu kar wymienionych w pkt. a - d przeniesienia do innej szkoły. Karze tej podlega również uczeń, któremu udowodniono kradzieże, handel narkotykami lub inne naganne zachowanie niezgodne z obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły
Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznaniu nagrody lub udzieleniu kary od której uczeń lub rodzic może odwołać się do organu nadzorującego w stosunku do udzielającego kary, w terminie 3 dni od dnia poinformowania o karze.

 Najlepsze tapety w jakości HD.   Zapraszamy... 

copyright 2001-2016 Wacek